سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه زهرا خوش طینت – دانشگاه آزاد تهران مرکزی، گروه ریاضی، تهران ، ایران

چکیده:

تحلیل پوششی دادهها (DEA)، روشی مبتنی بر برنامه ریزی خطی است که انعطاف پذیری در انتخاب وزن ها ، ما را از مقایسهی واحدها بر یک مبنای مشترک باز میدارد، این در واقع بدین معناست که مدلهای معمول DEA در محاسبهی کارایی واحدها،مجموعه وزنهای مختلفی را تولید میکنند که برای رفع این ایراد تکنیکهای اوزان مشترک زیادی ارائه گردیده است که در مقاله حاضر به بررسی تعدادی از این مدلها میپردازیم .