سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رحمانیان – کارشناسی ارشدعمران محیط زیست
کورش صدیقی – دکتری مکانیک عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
حسن امینی راد – دکترای عمران محیط زیست

چکیده:

پیش بینی و نحوه توزیع الاینده هوا درشهرها حائز اهمیت فراوانی می باشد از جمله تکنیک هایی که در مدلسازی کیفیت آلودگی هوا استفاده می شود و نیز یکی از متداولترین مدلهای پیش بینی آلودگی هوا مدل گوس و جعبه ای می باشد دراین پژوهش به بررسی پیش بینی انتشار آلودگی سطحی در شهر سمنان از مدل جعبه ای و مدل گوس سطحی پرداخته می شود. دراین مطالعه پیش بینی توزیع الاینده های جوی در شهرسمنان درفصل تابستان توسط دو مدل گوس و جعبه ای مورد بررسی قرارگرفت. در این مطالعه از نتایج تحقیقات تجربی اندازه گیری شده استفاده گردید. جهت ارزیابی مدلهای مورد استفاده نتایج مقادیر الودگی پیش بینی شده توسط مدلهای گوس وجعبه ای با نتایج اندازه گیری شده مقایسه گردید از آنالیز نتایج بدست آمده می توان دید که با کاهش حجم المان نمونه دقت پیش بینی مدل گوس افزایش می یابد و همچنین با پایداری هوا دقت مدل جعبه ای بیشتر می شود.