سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سراج بیتا – عضو هیات علمی گروه شیلات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
حسین نجف زاده ورزی – عضو هیات علمی گروه دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
پریتا کوچنین – عضو هیات علمی گروه شیلات دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
علی فضل آراء – عضو هیات علمی گروه دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مطالعه مدت زمان ماندگاری ماهی هامور معمولی با استفاده از شاخص های شیمیایی (هیستامین ) ومیکروبیولوژیکی (باکتری های سرمادوست و مزوفیل ) کنترل کیفیت در طی نگهداری در یخ در روزهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت . هیستامین بعنوان شاخص شیمیایی کنترل کیفیت در اول ین روز نگهداری (روز صفر ) در نمونه ها یافت نشد و از روز سوم نگهداری با میانگین غلظت ۰/۰۰ ± ۰/۱۵ میکروگرم/گرم قابل ردیابی بود و سپس در طی دوره نگهداری ابتدا روند افزایشی داشت اما از روز پانزدهم کاهش قابل ملاحظه ای در غلظت آن مشاهده گردید که این کاهش تا پایان دوره نگهداری ادامه داشت و بنابراین مقادیر غلظت هیستامین بین اولین روز نگهداری و آخرین روز نگهداری اختلاف معنی داری را نشان داد p< 0/05 شاخصهای میکروبیولوژیکی نیز در زمانهای مختلف نگهداری روند افزایشی را نشان دادند و بین اولین روز و آخرین روز نگهداری اختلاف معنیداری در مقادیر آنها مشاهده گردیدp< 0/05 بنابراین بر طبق نتایج حاصل از شاخص های شیمیایی و میکروبیولوژیکی و با توجه به حد استاندارد تعیین شده آنها در ماهیان، مدت زمان ماندگاری هامور معمولی در یخ۱۵-۱۲ روز تعیین گردید.