سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی بنائی علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
سعید تاروردیلو – دانشیار دانشگاه فنی ارومیه

چکیده:

مواج شدگی و نیروی حاصل از آن برروی دیواره های میانی و بیرونی مخازن یکی از عوامل خرابی آنها درهنگام وقوع زلزله است دراین تحقیق اثراستفاده ازعملکرد پاندولی دیواره میانی و تاثیر این عملکرد برتوزیع فشارروی دیواره های خارج یدرحین وقوع زلزله بررسی شده است بدینمنظور مدل سازی میدان سرعت سیال با استفاده از تابع پتانسیل انجام شده و اثراندرکنش پاندول و سیال درمحاسبات لحاظ شده است برای سهولت حل تابع پتانسیل سیال از انالیز درحوزه فرکانس استفاده شده و نتایج حاصله با نتایج ansys مقایسه شده است.