سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر رکنی – آارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ،مدیریت زمین شن
محمدرضا قاسمی – دکتری زمین ساخت
ابوالفضل بهنیافر – دکترای ژئومورفولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واخد مشهد
محمدجعفر زمردیان – دکترای ژئومورفولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

رشته کوه بینالود در ادامه رشته کوه البرز و در ناحیه شمال شرق ایران با روند شمال غرب – جنوب شرق قرار دارد. دردامنه های شمالی و جنوبی این ارتفاعات مخروط افکنه هایی قرار گرفته اند که با توجه به وضعیت زمین ساخت منطقه و عبورگسل هایی هم روند با این ارتفاعات مخروط افکنه ها یی در این مناطق شکل گرفته اند. این پژوهش با بررسی مخروط افکنه های دامن هی جنوبی بینالود، زمین ساخت فعال در این ناحیه را ارزیابی کرده و نحوهعملکرد گسل های فعال را در پیشانی این کوهستان بوسیله شاخص های مورفوتکتونیک محاسبه خواهد کرد. در این تحقیق تغییرات مخروط افکنه ها همچنین سازوکار راندگی گسل های دامنه ی جنوبی بینالود و خصوصاً فعالیت گسلشمال نیشابور بررسی گردیده است، تحلیل های کمی انجام شده بر روی مخروط افکنه ها همراه با مشاهدات صحرایی نشان می دهدفعالیت زمین ساختی در منطقه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر شکل گیری مخروط افکنه ها مؤثر بوده است محاسبه شاخص های مورفوتکتونیکی شامل سینوسیته پیشانی کوهستانSmf)شاخصVFو شاخصAf و همچنین ضریب مخروط گرایی و مشاهدات صحرایی در خصوص نهشته گذاری رسوبات ضخیم و درشت دانه در رأس مخروط افکنه ها که بیانگر میزان بالاآمدگی سریع و مداوم بخش کوهستان می باشد، افزون بر این بریدگی و عمیق شدن کانال های رأس مخروط افکنه ها و چند بخشی شدن مخروط افکنه ها و تشکیل مجرای کناری در مخروط ها و وجود تراس ها و پادگان ههای آبرفتی در رأس آن ها فرضیات ما را در خصوص زمین ساخت فعال این ناحیه اثبات می کند.