سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هیمن شهابی – کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز
علی پیروتی – دانشجوی کارشناسی ارشدRS&GIS
سیدمحمد حسینی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت معلم تهران.

چکیده:

سیل یکی از بلایای طبیعی است که خسارات مالی، جانی و زیست محیطی فراوانی را به همراه دارد. در مدیریت حوضههای آبخیز، رواناب تولید شده، نقش مهمی در برنامه ریزی برای کاهش مخاطرات حاصل از سیلخیزی در حوضه آبخیز را دارد، از طرفی با مشخصنمودن توانایی تولید هرزآبها در هر قسمت میتوان مدیریت مناسب را در هر زیرحوضه انجام داد. استان کردستان با توجه به وضعیت اقلیمی و فیزیوگرافی آن مستعد وقوع سیلاب میباشد و این عامل هر ساله موجب خسارتهای اقتصادی و اجتماعی میشود. منطقه مورد مطالعه، حوضه آبخیز خورخوه در شهرستان سقز میباشد که دارای چهار زیر حوزه میباشد و یکی از حوضههای سیلخیز در سطح استانکردستان میباشد. با استفاده از روشهای میانیابی، گستره این مقادیر در سطح محدوده مورد مطالعه تعیین و سپس با استفاده از روش راسمیلر، ضریب جریان سیلابی در محدوده مورد مطالعه و زیر حوضههای آبخیز تعیین شد و در نهایت پتانسیل هر ناحیه نسبت به تولید رواناب و سیلاب مشخص گردید. نتایج نشان میدهد میزان بارندگی از سمت شرق به غرب افزایش می یابد و از نظر تولید رواناببخشهای شمالی حوضه مورد مطالعه از پتانسیل بالای سیلخیزی برخوردار هستند. در زیرحوضههای حوضه مورد مطالعه، زیرحوضه چهار بیشتر از سایر زیرحوضه ها از پتانسیل بالای تولید رواناب برخوردار میباشد. نتایج بیانگر کارایی مناسب روش راسمیلر در اولویت بندی حوضه ها از نظر سیلخیزی و مدیریت جامع حوضههای آبخیز در جلوگیری از ایجاد حوادث مخاطره آمیز در آینده در منطقه مورد مطالعه میباشد.