سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید حمیداوغلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
یوسف حمیداوغلی – استادیار دانشگاه گیلان
نگار طالعی – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

لاله واژگون Fritillaria spp گیاهی تک لپه از خانواده Liliaceae است این تیره شامل گیاهانی است که غالبا علفی دارای سوخ و ریزوم است افزایش انبوه لاله واژگون از طریق روشهای مرسوم کشت فلس از کارایی لازم برخوردار نبوده و لذا کشت درون شیشه ای مورد تاکید قرار دارد دراین پژوهش باززایی مستقیم سوخچه از کشت فلسهای گندزدایی شده ی لاله واژگون درمحیط پایه موراسیگی و اسکوگ درحضور تنظیم کننده های رشد IAA ، ۲,۴-D ، Kinetin ، BA و NAA مورد بررسی قرارگرفت. بالاترین میزان باززایی مستقیم ۸/۳۳ عدد سوخچه بیشترین اندازه سوخچه ۲۶ میلی متر و بالاترین تعدادریشه ۸ عدد در ۲ میلی گرم در لیتر NAA تشکیل می شود درمحیط حاوی هورمون رشدBA هیچ سوخچه ای تشکیل نشد.