سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روناک گراوند – دانشجوی دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
نازنین بدری – دانشجوی دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی

چکیده:

برش مورد مطالعه در ۴۰ کیلومتر شرق مراغه و درمجاورت روستای موالو واقع شده است دره مجاور روستای موالو با آثار نومولیت فراوان توسط افراد محلی به دره پول مشهور است این توالی شامل آهک نومولیتی و آهک توفی است در بخش زیرین ماسه سنگهای معادل با فجن قرار دارند و در بخش بالایی توفهای سازند کرج به صورت تدریجی قرار میگیرند دو مجموعه دیده شده که شامل نومولیت آلوئولین و کستون – آلوئولین میلولیید وکستون و میلولیید و کستون است که مربوط به رمپ داخلی و نومولیت پکستونو الگال نومولیت و کستون است که مربوط به رمپ خارجی می باشد مقایسه این برش با برشهای زرین کوه و توچال موید توالی پیشرونده در پالیوسن پایانی – ائوسن میانی در البرز است.