سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ولی مهدی پور – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت شرکت خدمات مهندسی نفت کیش
پدرام رفیعی – دانشجوی دکتری چینه و فسیل شناسی
محمدعلی حاجی معتمدالتجاری – کارشناس ارشد چینه و فسیل شناسی
سمیرا احمدی – کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی و هیدرولوژی

چکیده:

دراین مطالعه مخروطه افکنه های موجوددر دشت جاجرم واقع در استان خراسان شمالی زون ساختاری البرز شرقی از دیدگاه رسوبشناسی چینه شناسی و زمین ریخت شناسی مورد بررسی قرارگرفتند طی این مطالعات اجزای تشکیل دهنده مخروط افکنه ها از نقطه نظر جنس، دانه بندی، جورشدگی، گردشدگی، و تغییرات ضخامت مورد بررسی قرارگرفتند. در تعیین مرز رسوبات مخروط افکنه با دشت آبرفتی از خصوصیات فیزیکی رسوبات، شکل هندسی و موقعیت زمین شناسی و توپوگرافی آنها استفاده گردید. براین اساس سه واحد رسوبات واریزه ای و آبراهه ای Qal رسوبات آبرفتی مخروط افکنه جوان Qf2 و رسوبات آبرفتی مخروط افکنه قدیمی Qf1 تشخیص داده شدند.