سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید پورچنگیز – مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای امام حسین )ع( بافت
کوروش رشیدی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد اردکان
بهنام صابرزاده – کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

سازند نایبند در برش الگو از پنج عضو گلکان، بیدستان، حوض شیخ، حوض خان و قدیر تشکیل شده استKluyver, H.,Triw, R., Chance, P., Johns, G., & Meixner, H. (1983) جهت بررسی خصوصیات پتروگرافی و اجزاء تشکیل دهنده رسوبات عضوهای بیدستان و حوض خان، دو پروفیل در منطقه نایبندان و در جنوب شرقی کوه نایبند انتخاب و پس از انجام مراحل آزمایشگاهی و مطالعات میکروسکوپی خصوصیات پتروگرافی و اجزاء تشکیل دهنده میکروفاسیس ها بررسی، و در نهایت محیط رسوبی این عضوها تشریح شد. بررسی های پتروگرافیکی مقطع نازک تهیه شده از برش های مورد مطالعه منجر به شناسایی تنوع و فراوانی آلوکم ها و ارتوکم های متنوعی گردید که هر کدام گویای شرایط و محیط تشکیل مختص به خود بوده، و به شناسایی شرایط حاکم بر محیط رسوبگذاری در زمان تشکیل این رسوبات کمک فراوانی می کنند. پس از بررسی آلوکم های اسکلتی و غیر اسکلتی موجود در نمونه های مورد مطالعه، با توجه به نتایج حاصل از بررسی های پتروگرافی، رخساره هایمیکروسکوپی تشخیص، و مورد بحث و بررسی قرار گرفته، و در انتها با استفاده از اطلاعات موجود شرایط و محیط رسوبگذاری توصیف گردید