سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد پورمحسن – دانشگاه پیام نورخوی
شهلا آلچالان –

چکیده:

مجموعه افیولیتی سیهچشمه )جنوب ماکو( مشتمل بردو بخش، توالی پوستهای و توالی گوشتهای است. بخش گوشتهای آن شامل پریدوتیت، سیل و دایکهای کلینوپیروکسنیتی، پگماتیت گابرو و گابروهای آمفیبولدار و بخش پوستهای آن شامل گدازه-های بالشی و تودهای، دایکهای بازالتی و دیابازی، متابازالتها، آندزیتها، متاآندزیتها، گابروها، پگماتیت گابروها و دایک- های داسیتی بوده و علاوه بر این، سنگهای اپیکلاستیکی، هیالوکلاستیتها و برشهای سرد با ترکیب بازالتی و تفریق یافته دراین بخش دیده میشود. از نظر ژئوشیمی بازالتها سریهای افیولیتی سیه چشمه ویژگی آلکالن تا تولئیتی را نشان میدهند. بررسی شیمی سنگ کل از نمونههای دایکهای بازالتی، سیلهای بازالتی و بازالتهای آلکالن در نمودارهای تکتونیکی متفاوت نشان از واقع شدن این نمونهها در محدوده بازالتها قوسی و در محدوده موربهای غنی شدهEMORB(عادی NMORB( بازالتهای داخل صفحهWPB(اقیانوسیOIB( میباشد.