سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آسیه حسنی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشدگرایش برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه

چکیده:

ازآنجا که محمل زندگی انسان طبیعت است، رابطه متقابل دوقطب انسان وطبیعت کنش های متفاوتی را به وجود میآورد. در این جریان اگر عامل اصلی یعنی انسان سعی نماید که خیلی منطقی در طبیعت گام نهد با کنشهایی روبه رو خواهد بود که محیط را می مکد ولی آن را نابود نمی سازد . اگر جریان غیر از این باشد در کوتاه مدت ابتدا محیط زیست انسان دراثر فعالیت های غیر منطقی او متلاشی خواهد شد وسپس خود انسان در درازمدت در اثر نابودی محیط زیست از پای در خواهد آمد. شهرستان زرین دشت با ۴۵۸۱ کیلومترو ۶۵۰۰۰ نفرجمعیت، در ابتدای راه قرار دارد. در بعضی نواحی طوری طبیعت شهرستان تحت تاثیر فعالیت های انسانی واقع شده است که کم کم این زخم زیست محیطی انسان را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ لذا با توجه به عامل فوق عنوان بررسی محورهای زیست محیطی توسعه پایدار شهرستان زریندشت به عنوان موضوع مقاله انتخاب شده تا از این دیدگاه بتوان یک رابطه منطقی میان انسان ساکن زرین دشت ومحیط طبیعی این شهرستان برقرار نمود. روش تحقیق این مقاله توصیفی – تحلیلی می باشد