سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرجان پارس مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
بهزاد قربانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
مهدی رادفر – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
نویده نجف پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

هنگامی که سازه ای در بستر رودخانه یا در طرفین یک آبراهه قرار م یگیرد، مقطع رودخانه کاهش یافته که موجب تغییر شرایط هیدرولیکی رودخانه م یگردد، در چنین شرایطی زمینه لازم برای وقوع پدیده آبشستگی در اطراف موانع و ساز ههای موجود در مسیر جریان فراهم م یگردد که در نهایت منجر به تخریب سازه های آبی می شود، از این رو کنترل آبشستگی م یتواند از خسارات آتی جلوگیری نماید. صفحات مستغرق از جمله ساز ههایی هستند که به منظور اصلاح الگوی جریان، در جهت جریان رودخانه و با زاویه کمی نسبت به آن و به شکل پره مانند در کف بستر رودخان هها برای اهداف مختلف نصب می شوند. مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی محل وقوع آبشستگی و میزان کارایی صفحات مستغرق در یک تن گشدگی مشخص از آبراهه انجام شده است. برای این منظور، آزمای شهای متعددی در دو موقعیت حضور صفحات در کناره و وسط آبراهه، تحت سه زاویه صورت گرفت. نتایج این آزمای شها مبین موثر بودن این صفحات در موقعیت کناره و تحت زاویه ۲۰ درجه می باشد که باعث کاهش بیش از ۵۰ درصدی آبشستگی در محل تنگ شدگی میباشد.