سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا سلامت بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – استادیار گروه زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلیپوری – استادیار گروه زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
عبداله حسن زاده قورت تپه – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آ.غ

چکیده:

با توجه به تغییرات اقلیمی از جمله تغییراتدمایی و طول فصل ها که امروزه برمناطق مختلف دنیا حاکم است جهت به حداقل رساندن اثرات تغییر اقلیم در تولیدات کشاورزی معرفی گونه های جدید و اعمال مدیریت های لازم درمناطق مختلف یکی از راه کارهای مقابله و سازگاری با تغییرات اقلیمی است دراین راستا آزمایشی در سال ۸۹ در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان اذربایجان غربی واقع در ۳۰ کیلومتری شهرستان ارومیه بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار به اجرا درآمد. فاکتورها شامل دو رقم بومی کرچک V شامل: v1 رقم اراکی، v2 رقم تفرشی و فاکتور مراحل محلول پاشی Ph شامل محلول پاشی در مرحله گلدهی خوشه اصلی ph1، محلول پاشی در مرحله گلدهی خوشه اصلی + گلدهی خوشه فرعی ph2 محلول پاشی درمرحله گلدهی خوشه اصلی + گلدهی خوشه فرعی + پرشدن دانه خوشه فرعی ph3 بدون محلول پاشی ph1 بود.