سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سمیه کرمی چمه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ر
صادق بهامین – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیر
امین فتحی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و عض

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت جهان و همچنین کاهش مساحت زمین های بدون محدودیت ناچاریم برای تامین نیازغذایی این جمعیت از اراضی دارای درجات مختلف محدودیت استفاده کنیم. سطح گسترده ای از زمین های کشاورزیدچارتنش شوری می باشند، این تنش یکی ازعوامل مهم محدودکنند ه رشدگیاهان زراعی است. بسیاری از اراضی کشور به دلیل بالا بودن pH خاک و نیز کمبود مواد آلی کمبود عناصر کم مصرف را نشان می دهد که این مشکل سببکاهش کمی و کیفی محصولات زراعی می گردد به این منظور در تنش شوری با استفاده از محلول پاشی برگی آهن می توان میزان خسارت ناشی از تنش را کاهش داد آهن در شرایط شوری باعث افزایش آنتی اکسیداتیو مانند دیسموتازباعث افزایش تحمل وکاهش میزان خسارت ناشی از تنش می شود. . باتوجه به نقش مهم گیاهان زراعی درتغذیهمردم،بررسی راهکارهای افزایش عملکرد و استفاده از اراضی دارای محدودیت امری لازم وضروری است . در این راستا مطالعه حاضر که به روش کتابخانه ای و به کمک کتب، اسناد، مدارک، پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی تدوین شده است تلاش دارد ضمن اشاره به پدیده تنش شوری و اثرات سوء آن بر رشد وعملکرد گیاهان زراعی واستفاده از محلول پاشی آهن به عنوان راهکاری جهت کاهش تنش شوری و اثرات آن اشاره می کند