سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدعلی آبروان – کارشناس اقتصاد بازرگانی ،مسئول شعبه هدایت شیراز (بانک رفاه)

چکیده:

هدف از این پژوهش ، تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده استفاده از بانکداری اینترنتی با پرداختن به نقش درگیری است که بعد از بررسی این عوامل ما به ( TAM ) محصول ، خطر درک شده و اعتماد با توسعه مدل استاندارد پذیرش فناوری رتبه بندی این عوامل از دیدگاه کاربران می پردازیم . متغیر های مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از : اعتماد ، سودمندی ، سهولت استفاده ، امنیت ، عملکرد ، اتلاف زمان ، حریم شخصی ، اجتماعی ، درگیری خدمات مالی ، استفاده از بانکداری اینترنتی .حجم جامعه ما شامل استفاده کنندگان از خدمات بانکداری اینترنتی است .با استفاده از روش تاپسیس فازی ، رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از دیدگاه کاربران به دست آمد که سودمندی درک شده در رتبه اول و خطر درک شده ، سهولت استفاده درک شده ، اعتماد و درگیری خدمات مالی در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند ( LISREL ) .جهت تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری ، و نرم افزار لیزرلاستفاده شده است. در این تحقیق ما ۹ فرضیه را مورد بررسی قرار دادیم که ۳ فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت. تجزیه و تحلیل و خطرهای درک شده ( امنیت ، حریم شخصی ،عملکرد ، اجتماعی ) تأثیر مستقیمی TAM داده ها نشان داد که فاکتورهای بر پذیرش بانکداری اینترنتی دارند.اعتماد به عنوان یک متغیرکلیدی که خطر درک شده را کاهش می دهد ظاهر شد