سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

محمدعلی آبروان – کارشناس اقتصادبازرگانی

چکیده:

هدف ازاین پژوهش تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده استفاده از بانکداری اینترنتی با پرداختن به نقش درگیری محصول خطردرک شده و اعتماد با توسعه مدل استاندارد پذیرش فناوری TAM است که بعدازبررسی این عوامل ما به رتبه بندی این عوامل از دیدگاه کاربران می پردازیم متغیرهای مورد بررسی دراین تحقیق عبارتنداز اعتماد سودمندی سهولت استفاده امنیت عملکرد اتلاف زمان حریم شخصی اجتماعی درگیری خدمات مالی استفاده ازبانکدار ی اینترنتی حجم جامعه ما شامل استفاده کنندگان از خدمات بانکداری اینترنتی است با استفاده از روش تاپسیس فازی رتبه بندی عوامل تاثیر گذار براستفاده ازخدمات بانکداری اینترنتی از دیدگاه کاربران بدست آمد که سودمندی درک شده دررتبه اول و خطر درک شده سهولت استفاده درک شده اعتماد و درگیری خدمات مالی دررتبه های دوم تا چهارم قرار دارند.