سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه شهریاری – کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه
سید عبدالحسین نبوی – دکتری جامعه شناسی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هر چند جامعه ایران از چند دهه پیش، برای رسیدن به مرحله یک جامعه پیش رفته صنعتی با متقضیات اجتماعی-اقتصادی خاص آن تلاش می کند و در مورد مختلف پیشرفت هایی حاصل شده، اما بهره گیری از تمامی ظرفیت ها پتانسیل نیروی انسانی میسر نگشته، و به ویژه توسعه کار زنان هنوز در مراحل اولیه خود باقی مانده است. هدف مقاله ی حاضر بررسی برخی محرک های محیطی (عوامل خانوادگی،سیاسی، تکنولوژی) و سازمانی موثر بر کارآفرینی زنان است. جامعه آماری در پژوهش حاضر متشکل از ۱۴۰ نفر از زنانی است که کسب و کاری را به طور مستقل یا با شراکت، تاسیس و اداره می کنند. روش پژوهشی پیمایشی و از ابزار پرسش نامه، استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین، متغیرهای سیاست ها و قوانین دولت، تکنولوژی اطلاعات، حمایت اجتماعی خانواده، تعادل کار و خانواده، تفویض اختیار، فرصت زمانی و در نهایت حمایت سازمانی با کارآفرینی زنان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین متغیر حمایت اجتماعی خانواده علاوه بر تاثیر مستقیم با واسطه انتظارات نقش خانوادگی و حمایت سازمانی با واسطه تفویض اختیار و فرصت زمانی دارای اثرات غیر مستقیمی بر کارآفرینی زنان می باشند.