در پژوهش حاصل با استفاده از اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار و صورتها و گزارشـهای مالی شرکتها داده های مربوط به معیارهای سرمایه گذاری بدست آمده است.

برای محاسبه ریسک و بازده با استفاده از نرم افزار ححبح برای دوره های زمـانی شـش ماهـه داده هــای مربــوط بــه هــر شــرکت جداگانــه در محاســبات وارد شـد و در نهایــت ریــسک وبــازده چهاردوره شش ماهه محاسبه گردید.میانگین ریسک و بازده بـه عنـوان مقـدار ریـسک وبـازده هـر یک از شرکتها در محاسبات لحاظ شـده اسـت.داده هـای بدسـت آمـده بـرای معیـار درصـد سـود تقسیمی و سایر معیارها در دو جدول زیر ارائه گردیده است:

ترجیحات سرمایه گذار که از طریق پرسشنامه بدست آمده است با استفاده از تکنیـک تجزیـه تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزا نتایج زیر را ارائه داده است:

با توجه به اینکه ضریب ناسازگاری بدست آمده کمتر از ۰,۱ است می توان به قابل اتکا بـودن نتایج بدست آمده اطمینان حاصل کرد.

جوابهای بدست آمده ازبدA در مدل آرمـانی جـایگزین شـده و اولویتهـای تـصمیم گیـری براین مبنا تعیین گردیده است. میزان اهیمت نسبی هر یک از معیارها در مدل آرمانی تصمیم گیری سرمایه گذار به شرح زیر می باشد:

مدل نهایی برنامه ریـزی آرمـانی در نـرم افـزار Bحذ در لینـک بن حـل گردیـد کـه نتـایج حاصل از حل مدل به شرح زیر ارائه می گردد:

نتایج حاصل از مدل بیانگر موارد زیر است:

  1. میزان سرمایه گذاری بهینه در سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر صفر است
  2. میزان سرمایه گذاری بهینه در سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان %۳۵ از کـل سـرمایه شرکت صنعت و معدن است.
  3. میزان سرمایه گذاری بهینه در سهام شرکت سیمان مازندران صفر است.
  4. میزان سرمایه گذاری بهینـه در سـهام شـرکت سـیمان سـپاهان %۶ از کـل سـرمایه شـرکت صنعت و معدن است.
  5. میزان سرمایه گذاری بهینه در سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن صفر است.
  6. میزان سرمایه گذاری بهینه در سهام شرکت سـرمایه گـذاری آتیـه دماونـد %۵۹ از مجمـوع سرمایه شرکت صنعت و معدن می باشد.

جوابهای بدست آمده برای مقادیر انحراف از آرمان d j+ , d j صفر می باشد که بهینه شـدن تمام آرمانهای تعیین شده مدل را بیان می کند یعنی در صورتیکه پرتفوی شرکت سـرمایه گـذاری صــنعت و معــدن بــه شــکل بهینــه ارائــه شــده،تغییر یابــد هــیچ انحــراف از آرمــانی بــرای شــرکت

سرمایه گذاری صنعت و معدن وجود نخواهد داشت.

جوابهای بدست آمده برای هر یک از محدودیت های مدل آرمانی به شرح زیر می باشد:

جوابهای محدودیتهای مدل آرمانی بهینه شده در مقایسه با مقادیر آرمـانی تعیـین شـده بیـانگر این مطلـب اسـت کـه بـا جوابهـای بدسـت آمـده بـا تمـامی محـدودیتهای مـدل آرمـانی بـرآورده شده است.

محدودیت اول: حداقل بازده مورد انتظار مدل آرمانی %۳۰ بوده اسـت کـه جـواب حاصـل از حل مدل نیز %۳۰ بدست آمده است.

محدودیت دوم: حداقل ضریب نقد شوندگی %۷۰ بوده است که در جواب بدست آمـده ایـن محدودیت نیز برآورده شده است.

محدودیت سوم: حداقل نسبت تقسیم سود آرمانی %۷۰بوده است که حاصل از حـل مـدل نیـز این آرمان را برآورده کرده است.

محدودیت چهارم: حداقل درصد تقسیم سود در سطح آرمانی %۵ است که با نتایج حاصـل از حل مدل برآورده شده است.

محدودیت پنجم: حداکثر ریسک آرمـانی %۴۰اسـت کـه بـا نتـایج حاصـل از حـل مـدل ایـن محدودیت نیز بدست آمده است.

محدودیت ششم: مجموع میزان سرمایه گذاری در شرکتهای زیر مجموعه پرتفوی بایـد برابـر یک باشد تا بیانگر تخصیص کامل سرمایه شرکت باشد.نتایج حاصـل از حـل مـدل ایـن تخـصیص بهینه را ایجاد کرده است.