سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید عبدی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه شهید بهشتی
احد نظری – استادیار مدیریت پروژه، گروه فن ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی دان
شاهین صفایی – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

انرژی درپروژه های ساختمانی حوزه ای تلقی میش ود که تصمیمات مختلف درمورد آن برارزش پروژه تاثیربسیارزیادی دارد باتوجه به اینکه مطالعات و پیشنهادات ارزش را میتوان درفازهای مختلف چرخه حیات پروژه اجرا و ارایه کرد رویکرد مطالعات و پیشنهادات ارزش درحوزه انرژی درهریک از این فازها متفاوت خواهد بود دراین مقاله سعی براین است تا با تبیین ماهیت فازهای مختلف چرخه حیات پروژه و نقش مطالعات ارزش درآنها محدوده مطالعات ارزش درحوزه انرژی درهریک از فازها تحلیل و ارایه شود.