سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

خاور موحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ا
مهدی صیدی – استادیار و دکتری باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشگاه ایلام
مریم زرین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ا

چکیده:

یکی از معضلات شایع در علوم پزشکی مسئله مقاومت باکتریها در برابر آنتیبیوتیکها میباشد. به همین دلیل کاربرد جهانی گیاهان دارویی و فرآوردههای طبیعی دارای خواص ضدمیکروبی با کمترین اثرات جانبی به سرعت در حال افزایش است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس سه گیاه دارویی لعل کوهستان ،(Decumbens Oliveria ) پونه سای کوهی(Nepetakotschyi)وچویل (Angulata Ferulago) برروی دونوع باکتری گرم منفی (EscherichiacoliRJTTC2409, Klebsiella pneumoni RJTTC1097) و دو نوع باکتری گرم مثبت (Staphylococcus oureusRJTTC1885, Streptococcus agalactiae RJTTC1978 ) در ۵ غلظت متفاوت ( ۰/۲ و ۲ و ۴ و ۱۰ و ۲۰ میکرولیتر) به روش دیسک دیفیوژن به همراه آنتیبیوتیکهای جنتامایسین و تتراسایکلین به عنوان شاهد در دانشگاه ایلام در سال ۱۳۸۹ انجام شد. فعالیت آنتی اکسیدانی این گیاهان با استفاده از سه روش DPPH و FRAP و ABTS اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که اسانس لعل کوهستان قادر به مهار رشد همه سوشهای باکتریایی مورد آزمایش بوده و خواص ضد میکروبی بالایی دارد. اسانس پونهسای کوهی نیز اثرات بازدارندگی قوی بر رشد تمام سوشهای باکتریایی نشان داد. اما چویل بر روی باکتری S.oureus اثر بازدارندگی بهتری نسبت به سایر باکتریها داشت. بیشترین محتوی فنل کل به ترتیب در لعل کوهستان، چویل و پونهسای کوهی مشاهده گردید.