سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی خوشخرام – دانشجو
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ا
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست
لیلا نارنجانی – عضو هیئت علمی گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد.

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه خصوصیات کمی ۱۷ لاین و ۲ رقم گندم دوروم و یک رقم گندم نان با استفاده از طرح بلو کهای کامل تصادفی با ۳ تکرار آزمایشی طراحی شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کلیه صفات آزمایشی در همه ارقام اختلاف معنی داری را از خود نشان دادند. بیشترین پروتئین مربوط به لاین ۱۷ – D-83 به میزان ۶۹ / ۱۶ درصد بود اما در نهایت در این مطالعه لاین ۵- D-83 با داشتن خصوصیات کمی و کیفی مناسب همانند عملکرد دانه، میزان پروتئین و کمیت گلوتن به عنوان بهترین لاین شناخته شد