سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی رحمانی – استادیار دانشگاه الزهرا (س)
الهام علیمردانی – کارشناس ارشد مالی

چکیده:

ّبررسی رابطه بین ریسک و بازده شناسایی عوامل تاثیر گذار بربازده موضوعی است که همواره مورد توجه محققینحوزه مالیبوده است درسالهای اخیر توان تبیین پایین مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای باعث شده است که شناسایی دیگر عوامل موثر بربازدهی اهمیت یابد مدل سه عاملی فاما و فرنج دو عامل دیگر موثر بربازدهی را شناسایی نموده است ولی با این وجود بخش توضیح داده نشده رابطه بازدهیب ا سهعامل صرف اندازه صرف بازار و صرف ارزش همچنان محل بررسی بیشتر دارد در این تحقیق بخش توضیح داده نشده دراین رابطه موردتوجه قرارگرفته است و ارتباط بین نوسانات این بخش IVOL با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز بررسی شده است. نهایتا با استفاده از روش داده های تابلویی درنمونه ای شامل ۴۰ شرکت بورس اوراق تهران مشخص گردید که نوسانات توضیح داده نشده با اندازه شرکت رابطه مثبت و با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازدهی رابطهمنفی دارد.