سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سودابه محمودیان – مربی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خاتم واحد یزد
سعید سعیدااردکانی – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

سرمایه گذاران درداراییهای فیزیکی و مالی سرمایه گذاری م یکنند سرمایه گذاری دردارایی های مالی از طریق خرید سهام اوراق قرضه و … صورت میگیرد زمانی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مثل سودتقسیمی سودسهمی افزایش قیمت سهام و … بهرمند می شود شرکت ها معمولا درپایان سال مالی دو تصمیم اساسی اتخاذ می کنند نخست انکه چه مقدار از سود باید بین سهامداران تقسیم شود و دوم چه مقدار از سود باید درشرکت سرمایه گذاری شود هدف اغلب سرمایه گذاران و سهامداران عادل و حقیقی هم از خرید سهاهم شرکت ها دریافت هرچه بیشتر سود سهام و افزایش ثروت می باشد از این رو به دنبال کسب اطلاعات درموردنحوه سودآوری شرکت و چگونگی تقسیم سود درسالهای آتی می باشد سوال اساسی این استکه آیا م یتوان با ساتفاده از محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی سودهای اتی شرکت را پیش بینی کرد؟ دراین راستا پژوهش حاضر به بررس یمحتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی و استفاده از آنها درپیش بینی سودهای آتی پرداخته است.