سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی مقیمی واسکسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
سیدمجید هاشمیان زاده – دانشیار دانشگاه علم و صنعت
ام البنین مستجابی سرهنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی فرآیند شکافت آب تحت تابش نور مرئی با استفاده از رنگدانهی آلی کومارینC343 از روشهای محاسباتی استفاده شده است. خصوصیات مختلف رنگدانهی کومارینC343 از جمله ساختار این رنگدانه بااستفاده از روشهای کوانتومی و مجموعه پایههای مختلف و روش تابع دانسیته وابسته به زمان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دست یافتن به بینش عمیقتری در زمینه بررسی از دیدگاه کوانتومی، رنگدانهC343 با استفاده از مدلهای حلال مورد بررسی قرار گرفتهاست. هدف اصلی از این تحقیق بررسی ترازهای هومو و لومو رنگدانهها در محیطهای گازی و حلال میباشد. خاطر نشان میشود که به دلیل اهمیت گپ انرژی بین ترازهای هومو و لومو و انتقالات الکترونی بین این دو تراز، خصوصیات اوربیتالهای جبههای از جمله خصلت هیبریدی ، جمعیتهای الکترونی در این اوربیتالها واتمهای که اوربیتالهای هومو ولومو به صورت عمده بر روی آنها مستقرند از برنامهNBO.5 استفاده شده است. نتایج گویای افزایش صحت و دقت در اثر انتقال مولکل از فاز گاز فاز حلال است