سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محبوبه ربانی – دانشجوی دکترا- دانشگاه علم و صنعت
سیدمجید هاشمیان زاده – دانشیار دانشگاه علم و صنعت
مرتضی مقیمی واسکسی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه علم و صنعت
ام البنین مستجابی سرهنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

کلروفیل ها در فتوسنتز نقش کلیدی دارند و می توان با الهام از طبیعت، از مشتقات این رنگدانه ها در سل های خورشیدی به عنوان حساس کننده الکترود نیمه رسانا استفاده کرد. در این مقاله، روش های مکانیک کوانتومی برای بررسی رنگدانه مشتق کلروفیلaبه منظور استفاده از آن در سل های خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام محاسبات از برنامه گوسین وNBO استفاده شده است. ساختار و خصوصیات مختلف این رنگدانه، با استفاده از روش های کوانتومی و روش تابع دانسیته وابسته به زمان مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این مطالعه، بررسی ترازهای هومو و لومو رنگدانه ها در محیط گازی و حلال میباشد. نتایج به دست آمده نشان دهنده تغییر خصوصیات مولکول بر اثر تغییر فاز م یباشد.