سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ام البنین مستجابی سرهنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
سیدمجید هاشمیان زاده – دانشیار دانشگاه علم و صنعت
مرتضی مقیمی واسکسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

هندسه ، ساختار الکترونی رنگ کومارین NKX-2883 با دوگروهCN به عنوان پذیرنده در سل های خورشیدی حساس شده به رنگ توسط روش های محاسباتی مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته است. طیف جذبی الکترونی بوسیله روشTD-DFTبا مجموعه پایه های مختلف بررسی شده است. نتایجTD-DFTنشان داد که مجموعه پایه های PBE1PBEو MPW1PW91مناسب تر ازB3LYP برای محاسبه طیف جذبی الکترونی می باشند. و تطابق بیشتری با نتایج تجربی حاصل شده است. از آنجایی که حلال روی هندسه ساختار الکترونی ودیگر خصوصیات مولکول اثر میگذارد برای فهم این موضوع اثرات حلال با روشCPCM مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی ترازهای انرژی هومو و لومو در محیط های گازی و حلال آنالیزNBOبکار گرفته شده است.