سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروانه نصیری – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
خدیجه کلاته – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
رویا احمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

دراین مطالعه ازنانولوله بورونیترید ۵و۵ مدل صندلی به عنوان یک نانولوله غیرکربنی استفاده شده و برهمکنش آن با فلز لیتیم بررسی شده است از نانولوله بورونیترید دوپ شده با لیتیم درسیستمهای بیولوژیکی جهت بررسی برهمکنش نانولوله دوپ شده با نوکلئوتیدهای مهم در نوکلئیک اسیدها که عبارتنداز: آدنین سیتوزین تیمین گوانین و اوراسیل استفاده شده است دراین پژوهش بازآلی آدنین به عنوان مرکز فعال بهینه شده و برهمکنش ان با نانولوله بورونیترید ۵٫۵ دوپ شده با لیتیم درفاز گازی موردب ررسی قرارگرفت دراین بررسی ابتدا بهینه سازی باز آلی آدنین نانولوله بورونیترید و نانولوله بورونیترید دوپ شده با لیتیم درتراز محاسباتی b3lyp/6-31g با نرم افزار گوسین انجام شد سپس برهمکنش آدنین با لیتیم بدون حضور نانولوله و درمرحله بعدبرهمکنش آدنین با نانولوله دوپ شده با لیتیم مورد تحقیق قرارگرفت .