سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احد رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد معلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آستنبت در فولادهای زنگ نزن آستنیتی نیمه پایدار در اثر تغییر فرم در زیر دمای Md30 به مارتنزیت تبدیل میشود. عوامل متعددی بر روی تشکیل مارتنزیت ناشی از کرنش تاثیرگذار هستند. در این پژوهشتأثیر عواملی نظیر ترکیب شیمیایی، اندازه دانه اولیه، دمای نورد سرد، میزان کرنش، نرخ کرنش و مسیر کرنش بر میزان تشکیل مارتنزیت و کرنش اشباع در فولاد زنگ نزن آستنیتی ۲۰۱L مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری میزان مارتنزیت و فازهای موجود در ریزساختار به ترتیب از دستگاه فریتوسکوپ و الگوی پراش پرتو ایکس استفاده شد. نتایج آزمایشات نشان داد که افزایش میزان کرنش، اندازه اولیه دانه های آستنیت وکاهش دمای نورد سرد باعث افزایش کسر مارتنزیت و کاهش کرنش اشباع میگردد. از طرفی تغییر مسیر کرنش در دو جهت عمود بر هم و افزایش نرخ کرنش در صورتیکه از تشکیل گرمای آدیاباتیک جلوگیری شود منجر به کاهش کرنش اشباع خواهد شد. بررسی ها نشان داد که تغییر مسیر کرنش و کاهش دمای نورد سرد نسبت به سایر پارامترها تاثیر بیشتری بر روی افزایش کسر مارتنزیت در ریزساختار دارند.