سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی بیوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی شریف
یاسر جنگجو – دانشجوی کارشناسی
مهرزاد فیلی زاده – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
منوچهر وثوقی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه استفاده از کاتالیست های نیمه هادی تحت تابش نور UVبرای حذف آلاینده های متنوعی از جمله آلودگی هایباکتریایی مورد توجه بسیاری بوده است. در همین راستا غیر فعالسازی فوتوکاتالیستی باکتری گرم منفیE.coliبه عنوانشاخصه آلودگی باکتریایی آب توسط دو نوع نانو ذره نیمه هادیZnO وTiO2تحت تابش نورUVدر یک راکتور ناپیوسته مورد مطالعه قرار گرفته است. غلظت اولیهCFU.ml-1) E.coli 7 10وزمان غیر فعالسازی ۶۰ دقیقه می باشد. متغیرهای عملیاتی ازقبیل غلظت فوتوکاتالیستpH ،۰,۱ -۱(g/lit) اولیه محلول۱۰-۴و دمای سوسپانسیون ۵۰ -۲۵مورد بررسی قرار گرفتهاست.نتایج نشان داد افزایش غلطت کاتالیست و دما و کاهشpH اثر مثبتی بر غیر فعالسازی باکتریایی دارد . برای هر دو نوع نانو ذره استفاده شده فرایند تصفیه از رابطه سینتکی درجه اول پیروی می کند و واکنش انجام شده توسط نانو ذرات اکسیدروی سریع تر انجام می شود.