سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه ستایشی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
حسین وارسته مرادی – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاو
عبدالرسول سلمان ماهینی – دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاور

چکیده:

این پ‍‍ژوهش جهت بررسی تاثیر متغیرهای محیط زیستی بر جامعه پرندگان در لکه های جنگلی در شهرستان گرگان صورت گرفت. در این تحقیق ۲۶ لکه زیستگاهی با مساحت های متفاوت، کمتر از ۱ هکتار، ۱تا ۱۰ هکتار، ۱۰ تا ۲۵ هکتار و لکه جنگلی با مساحت بیش تر از ۳۰۰ هکتار انتخاب شدند. شاخص همباشی پرندگان با متغیرهای محیط زیست با استفاده از روش رسته بندی مورد مطالعه قرار گرفت. پرندگان و متغیرهای زیستی به فاصله شعاعی ۲۵ متر از هریک از ۷۴ نقطه نمونه برداری بررسی گردیدند. برای بررسی همباشی جامعه پرندگان با متغیرهای محیط زیستی، از آنالیز تطبیقی متعارف استفاده شد. نتایج نشان داد که سه تیمار، لکه های جنگلی با مساحت کمتر از ۱ هکتار، ۱ تا۱۰ هکتار و لکه های با مساحت ۱۰ تا ۲۵ هکتار از نظر متغیرهای زیستگاهی و ترکیب گونه ای بسیار بهم نزدیک بوده و براحتی از لکه جنگلی با مساحت بیشتر از ۳۰۰ هکتار متمایز می گردد. کمرکولی جنگلی، الیکایی و چرخ ریسک بزرگ در لکه ۳۰۰ هکتاری با فراوانی زیاد دیده شدند. توکا سیاه، چرخ ریسک پس سر سفید در لکه های ۱۰ تا ۲۵ هکتاری، مگس گیر سینه سرخ و سینه سرخ در لکه های ۱ تا ۱۰ هکتاری و سسک کوچک، چرخ ریسک سرآبی و سهره جنگلی در لکه ها با مساحت کمتر از ۱ هکتار به مقدار فراوان مشاهده شدند که نشان دهنده همبستگی مثبت آن ها با متغیرهای زیستی در این مناطق است. نتایج این مطالعه بیانگراهمیت متغیرهای زیستی در حفظ فراوانی جامعه پرندگان و در نتیجه حفظ تنوع زیستی بوم سازگان جنگلی است.