سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید فاضلی مبارکه – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علی اشرفی – دکتری متالورژی
مهدی عزیزیه – دکتری متالورژی

چکیده:

دراین تحقیق برروی عیوب اولیه در لوله های فولادی کم آلیازاستحکام بالا که بروش مقاومت الکتریکی(ERW)تولیدشده اند بررسی گردید که پس ازشناسایی وبررسی عیب بوجودآمده،فرآیندتولید راموردارزیابی قراردادیم وسپس نمونه ها راموردبررسی میکروساختاری مطابق بااستانداردASTM E112قراردادیم وجهت بررسی دقیق ترنمونه هاراتوسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) موردارزیابی وآنالیز ازعمق عیوب گرفتیم تا نوع عیوب وعلت بوجود آمدن این عیب چه بوده است و سپس جهت بررسی استحکام این عیوب دربرابرگازسولفید،نمونه ها راموردآزمون خوردگی هیدروژنی(HIC)مطابق بااستانداردNACE TM02-84قراردادیم که نتیجه حاصله ازاین تحقیق دراین نمونه عیب بوجودآمده رااصطلاحا شکستگی ازسطح می نامند.طی تصاویرمشاهده شده این عیب ازسطح سازه شروع شده وبه درون سازه حرکت کرده است.باتوجه به نتایج آنالیز بدست آمده میزان کربن دراین عیب بسیاربالامی باشد.زمانی که کربن بیش ازحدبالاباشد ،سبب می گرددکه ترک ازمنطقه سمنتیت گذشته است وشکستگی مرزدانه ای اتفاق افتاده است.این عیب درساختارفریتی-پرلیتی مشاهده می شود.عیب بوجودآمده درفرآیندتولید دراثر انقباض وانبساط نامتقارن بوجودآمده است ودرنهایت پس ازقرارگیری نمونه درمحیط گازسولفید باتوجه به نتایج پیوست استحکام این عیوب دربرابرگازسولفیدپایین است.