سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسدالله شفیع زاده – استادیار گروه معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهر
زهرا عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهر
فرناز بایبوردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

مسیر پیاده تجلی گاه حیات مدنی شهر و محل رخداد وقایع و فعالیتهای اجتماعی شهروندان در زندگی و حیات شهری می باشد بنابرین توجه به کیفیت فضایی عرصه های عمومی و فضاهای باز شهری و پیاده راه ها، عرصه هایی که خود به عنوان بستر و خاستگاه، نقش محوری در ارتقای سطح تماسها، ارتباطات و تعاملات اجتماعی بین شهروندان را ایفا می کنند کمبود و نبود کیفیت خوانایی در پیاده راهها منجر به تضعیف درک شهروندان از محیط شده است . بنابراین ضرورت شناخت مؤلف ههای تأثیرگذار بر کیفیت این فضاها به منظور پاسخگویی به نیازهای شهروندان در راستای ارتقای درک ایشان، بیش از پیش مهم جلوه می نماید متد پژوهش از نوع متد ترکیبی می باشد که در آن با مطالعه مبانی نظری پژوهش در قسمت کیفی،چارچوب مبانی نظری تحقیق (شامل مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیات خوانایی پیاده راه ها) استخراج شده است . در ادامه در بخش کمی که برای اعتبار دهی پژوهش و نتایج حاصله از بخش کیفی مورد استفاده قرار گرفته، به مطالعه موردی محور تربیت کلانشهر تبریز پرداخته شده است . درنهایت در قسمت گردآوری داد هها، پژوهش حاضر از تکنیک پرسشنامه در باب تدقیق رابطه کیفیت فضایی پیاده راه ها و میزان رضایتمندی شهروندان از این فضاها سود جسته است . برای انجام تحلیل های استنباطی و توصیفی آماری مطالعه حاضر از نرم افزار spss بهره برده است نتایج حاصل از این پژوهش، نشانگر این مدعاست که وجود تناسبات بصری از شاخصه های خوانایی که از مؤلفه اصلی کیفیت فضاهای شهری محسوب می شود، ارتباط معنی داری با تصویر ذهنی شهروندان از تجربه زندگی در فضاهای شهری پیاده محور کلانشهر تبریز دارند با توجه به اینکه پیاده راه تربیت علاوه بر نداشتن هماهنگی هایی از جمله فرم و چیدمان با زمینه کالبدی، به علت استفاده نامناسب از رنگ ها و بی توجهی به زمینه فرهنگی مطلوبیت بصری لازم را ندارند و لازم است در این زمینه جهت توجه به زمینه فرهنگی و تاریخی آن و ارتقا خوانایی در این بستر اصلاحاتی صورت بگیرد.