سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرزاد خسروی نژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
علیرضا عصاره – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی مبانی نظری بین المللی سازی برنامه درسی نظام آموزش عالی می باشد.در رابطه نظریه های اندیشمندان جهانی شدن و بین المللی سازی در حوزه ی نظام آموزش عالی بررسی شده است.پژوهش حاضر از نوع کیفی است و در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و سوالات مطرح شده از روش سندی – تحلیلی استفاده شده است.بدین منظور نخست با مطالعه منابع گوناگون موجود در زمینه جهانی شدن و بین المللی سازی ، مفهوم ، تاریخچه و تفاوت دو واژه ی جهانی شدن و بین المللی سازی بیان می شود و سپس با بررسی نظریه های مطرح در این زمینه ، مبانی نظری مشخص می گردد.در مرحله بعدی با بررسی مفهوم برنامه درسی و صورت بندی اهداف برنامه درسی در نظام آموزش عالی در پرتو این نظریه ها به نحوه تاثیر بین المللی سازی در هدف گذاری برنامه درسی نظام آموزش عالی پرداخته می شود.نتایج پژوهش حاضر بر اساس نظریه های بیان شده ضرورت توجه به تمرکز زدایی ، تاکید بر هویت ملی و خرده فرهنگها ، توجه به سایر فرهنگ ها و همچنین ضرورت ایجاد تغییراتی در برنامه های درسی جهت بین المللی سازی نظام آموزش عالی را نشان می دهد.