سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه رجب قورچی – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
سکینه شاهی – مدیر گروه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران
حسین الهام پور – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران
شهرزاد خسروی نژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی مبانی نظری ارزشیابی و اثربخشی آموزش های تخصصی ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی حفاری ایران می باشد. در این رابطه نظریه های اندیشمندان در این حوزه بررسی شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است و در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و سوالات مطرح شده از روش سندی- تحلیلی استفاده شده است. بدین منظور نخست با مطالعه منابع گوناگون موجود در زمینه ارزشیابی و اثربخشی آموزش های تخصصی ، مفهوم و تاریخچه دو واژه ی ارزشیابی و اثربخشی بیان می شود و سپس با بررسی نظریه های مطرح در این زمینه، مبانی نظری مشخص می گردد. در مرحله بعدی با بررسی مفاهیم و صورت بندی اهداف در پرتو این نظریه ها به نحوه تاثیر این دوره ها در افزایش کارایی و کیفیت کارکنان پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاضر بر اساس نظریه های بیان شده ضرورت توجه به اجرای چنین دوره هایی در شرکت ملی حفاری جهت افزایش کارایی کارکنان را نشان می دهد.