سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد غفاری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
اکرم عسگرزاده مزرعه – دانشجوی دوره دکتری

چکیده:

روند تحلیل عوامل موثر درپذیرش یک باور معرفت و بالتبع آن آموزش را م یتوان به دو دوره دلیل یابی و علت یابی تقسیم کرد معرفت شناسان دردوره دلیل یابی تحلیل های درون گرایانه جهت پذیرش باور ارایه داده اند تاکید درون گرایی برآن است که درمورد هرباور باید دلیلی وجود داشته باشد که زمینه ساز یا توجیه کننده ان باور باشد دراین تحقیق دو تئوری مبناگروی و انسجام گروی برای توجیه باور صادق مطرح شده است سخنان حضرت علی علیه السلام درباب اینکه نظرات خود را از طریق برهان و دلیل مباحثه دیالکتیک و نشانه های متقن به دگیران انتقال دهید ناظر به این معناست از لوازم نظریه مبناگرویدستسری شهودی و درونی فاعل شناسا به باورهایبدیهی و خود پیدا می باشد تاکید حضرت برانتقال برخی علوم از طریق خداوند بربرخی از انسانها و شهودی بودن این علوم می تواند معیاری مبنا گرا برای ارایه دلیل و برهان باشد دردوره علت یابی تحلیل های برون گرایانه از معرفت ارایه شد که می توان نظریه وثاقت گروی و وثاقت گروی فضیلت محور را نام برد دراین تحلیل به جای توصیف ساختار باور به نحوه تاثیر عوامل روانشناختی جامعه شناختی زیست شناختی و درتکوین باور پرداخته می شود.