سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم مبصری موفق – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژِی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم – تحقیقات
محمدهاشم امامی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
راضیه محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان ، گروه زمین شناسی آشتیان

چکیده:

منطقه مورد بررسی در جنوب غربی شهرستان تفرش قرار گرفته است و از نظر پهنه بندی ساختاری نیزاین منطقه بخشی از کمربند ماگمایی ارومیه – دختر میباشد. به طور کلی سنگهای منطقه موردمطالعه از نوع سنگ های آتشفشانی و سنگ های آذرآواری با ترکیب میانه تا اسیدی می باشند،که سنگ های با ترکیب اسیدی فراوانی بیشتری دارند. آنومالی منفیNb غنی شدگی عناصر نادر خاکی سبکLREEنسبت به عناصر نادر خاکی سنگینHREE و نتایج حاصل از بررسیهای میکروسکوپی وجود دو نوع شیشه (اسیدی و بازیک) در یک مقطع و کوارتز با حاشیه خلیجی شواهدی هستند، که نقش پوسته قاره ای در آلودگی ماگمای اولیه را مطرح می نمایند. بررسی زمین شیمی عناصر اصلی سنگ- های آذرین در این ناحیه ماگماتیسم با سرشتی کالکآلکالن تا کالکآلکالن پرپتاسیم را نشان میدهد.هدف از مطالعه، بررسی ماگماتیسم اسیدی در توده های آتشفشانی به سن ائوسن منطقه واشقان میباشد، که در این راستا فرآیندهایی مانند آلایش و روند تغییرات زمین شیمیایی ماگمایی آنها نیز مورد مطالعه قرار میگیرد.