سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال حکمتی – دانش آموخته ، گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
عبداله جوانمرد – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه.
موسی ارشد – استادیار ؛گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
محمدجواد نظری دلجو – استادیار ؛گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

برای بررسی تاثیر نیتریک اکسید وآب گرم بر شاخص های مرتبط با ماندگاری میوه موز تحقیق حاضر با استهاده از ۳ سح آب گرم ) ۴۴ درجه سانتی گراد در ۱۵ دقیقه، ۵۴ درجه سانتی گراد در ده دقیقه ، ۵۵ درجه سانتی گراد در سه دقیقه،،تیمار نیتریکاکسید با سه غلظت)نیم میلی مولار در ۵ دقیقه، ۱ میلی مولار پنج دقیقه ، دو میلی مولار در پنج دقیقه،، در روزهای ۷و ۱۴ و ۲۱ روز پس از برداشت در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در اردیبهشت ۱۳۳۱ مورد بررسی قرارگرفتمتغیر های PH ، فنول ،مدت ماندگاری میوه موز رقم کاوندیش بررسی شدند در روزهای ۲۱ و ۱۴ تیمار ۵۴ درجه سانتی گرادآب گرم به مدت ده دقیقه، تاثیر معنی داری بر کاهش میزان pH داشت در روز ۱۴ ، هر سه تیمار آب گرم تاثیر معنی داری بر کاهش میزان اسیدیته داشتند در روز چهاردهم تاثیر نیتریک اکسید ۲ میلی مولار در پنج دقیقه تاثیر معنی داری بر افزایش فنول۴ میلی مولار درپنج دقیقه تاثیر معنی داری بر کاهش فنول داشت براساس نتایج حاصل از / کل داشت در روز ۱۴ نیتریک اکسید ۵آزمایش اعمال اکسید نیتریک ۲میلی مولار در لیتروآب گرم ۵۴ درجه سانتی گراد در ده دقیقه بهتریت تیمار در ماندگاری موز بودند