سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال حکمتی – دانش آموخته دانشگاه آزاد مهاباد
عبداله جوانمرد – استادیار دانشگاه مراغه
موسی ارشد – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
محمدجواد نظری دلجو –

چکیده:

برای بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید برشاخصهای مرتبط با ماندگاری میوه موز با استفاده ازسطوح مختلف سالیسیک اسید درروزهای ۷و۱۴و۲۱ روز مورد بررسی قرارگرفت متغیرهای موادجامد محلول اسیدیته قابل تیتراسیون و ماندگاری موز و پ. هاش و قندهای محلول و فنول بررسی شدند از میان غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک ۱ میلی مولار در۳دقیقه و ۲میلی مولار در۳ دقیقه تاثیر معنی داری برافزایش مواد جامد محلول داشتند درروز ۲۱ هیچ یک ازتیمارها اثر افزایشی معنی داری برمیزان مواد جامد محلول نداشت همچنین ازبین تیمارهای موجود اسید سالیسیلیک غلظت دو میلی مول بمدت سه دقیقه ازنظر تاثیر برتغییرات میزان قندمحلول افزایش PH و تغییرات اسیدهای آلی درکمترین میزان و ازنظر تاثیر برمیزان افزایش فنل دارای بیشترین تاثیر بود.