سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا فانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر و کارشناس ارشد مر
رامین سلامت دوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
احد ایازی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
احمدرضا حسنی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

به منظور بررسی ماندگاری مرغان مروارید چهار پرورش دهنده از چهار روستا از هر سه منطقه آب و هوائی مختلف اس ا تن به صورت تصادفی انتخاب گردید و به هر پرورش دهنده ۲۰ قطعه جوجه یک روزه تحویل داده شد. در طول مدت اجرای طرح هر پانزده روز یکبار با مراجعه به روستاهای مورد نظر نسبت به بررسی صفات افزایش وزن، سن بلوغ جنسی، سیکل تخم گذاری، ایندکس تخم تولیدی، تعیین درصد باروری و جوجه در آوری, اقدام گردید. ضمنا نسبت به ثبت تغییرات درجه حرارت ، رطوبت محیط و میزان بارندگی های منطقه در دوره تخمگذاری اقدام گردید . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان دادکه بین افزایش وزن مرغان مروارید در طی هفته های مختلف پرورش، تفاوت معنی داری وجو د دارد. بطوریکه میانگین وزن مرغان مروارید در منطقه جلفا با ۱۳۴۴/۲۴ گرم بیشترین بود (۰/۰۵>P). سن بلوغ جنسی مرغان مروارید در مناطق جلفا، کلیبر و هشترود به ترتیب ۳۰۹/۵۷ و ۳۱۱ و ۳۲۰/۹۱ روز بودکه تفاوت معنی داری بین مناطق هشترود و جلفا وجود داشت (۰/۰۵>P). از نظر تعداد تخم در هفته های دوم تا ششم، مرغان مروارید منطقه جلفا و کلیبر دارای بالاترین تعداد بودند ولی در منطقه هشترود میزان تخم کمتر از دیگر مناطق بود (۰/۰۵>P). در صفات ایندکس تخم و درصد باروری و جوجه درآوری بین هیچ کدام از مناطق ، تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در نهایت چنین نتیجه می شود که تغییرات اکولوژیکی در منطقه کلیبر نسبت به سایر مناطق از نظر میزان بارندگی سالیانه و آب و هوا و دمای مورد نیاز، شرایط مطلوب تری را برای پرورش مرغ مروارید دارا می باشد.