سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

منصور شاکریان – دانشجوی دکترای صنایع غذایی
محمد کثیری حاجی – دانشجوی کارشناس ارشد صنایع غذایی
سیدحسین موسوی – دانشجوی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

با توجه به اثبات خواص غذاهای پروبیوتیک برای سلامتی، در یک یا دو دهه اخیر مصرف اینگونه محصولات فزونی چشمگیری یافته است. پروبیوتیک ها را می توان باکتری های زنده غذایی دانست که اثرات مفیدی در میزبان خود بوسیله ی اصلاح تعادل باکتریایی در روده بوجود می آورند. در این تحقیق از ۱۰ بچ تولیدی ماست با استفاده از دو استارتر شامل استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و دو گونه باکتری پروبیوتیک شامل لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریا (B.animalis BB-12) تعداد کلنی های پروبیوتیک در روز اول، هفته اول و تا پایان هفته چهارم مورد ارزیابی قرار گرفت. موضوع ماندگاری این گونه باکتریها تا پایان مدت مصرف که طبق تعاریف نباید از (۷)۱۰- (۶)۱۰ کلنی در پایان مدت انقضاء کمتر باشد، ما را بر آن داشت تا این تحقیق انجام گیرد. شمارش تعداد باکتریها در این تحقیق طبق روش Bile+MRS انجام گرفت. داده ها براساس طرح آماری کاملاً تصادفی با ۵ تیمار و بر اساس ANOVA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج آنالیز داده ها نشان داد که روند کاهشی با گذشت زمان در تعداد باکتری های پروبیوتیک وجود داشته و در پایان مدت انقضاء محصول (هفته چهارم) اُفت اینگونه باکتریها به اثبات رسیده و این کاهش از نظر آماری معنی دار می باشد. (P<0.05).