سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا دامغانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
عزیز شیخی گرجان – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
رویا ارباب تفتی – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
فاطمه زارع زاده – شرکت آ. اس. ب. تهران

چکیده:

کنترل شیمیایی یکی از متداول ترین روش های کنترل زنجرک خرما در ایران است. در این روش از حجم زیاد محلول سم برای سمپاشی استفاده می شود. کاربرد مواد همراه در سمپاشی یکی از راهکارهای افزایش کارایی حشره کشها می باشد. برای این منظور چند حشره کش فسفره آلی شامل دیازینون EC60% (2 در هزار) کلرپیریفوس متیل (رلدان EC40%) (1 در هزار)، فنیترتیون EC50% (1 در هزار) و کلرپیریفوس اتیل ۴۰٫۸%EC (2/5 در هزار) به تنهایی و مخلوط با دیوکلین (۰/۵ در هزار) به عنوان ماده همراه روی زنجرک خرما استفاده شد. بررسی تراکم پوره زنجرک در ۱ روز قبل و ۷ روز بعد از سمپاشی نشان داد که حشره کش های فسفره آلی به ترتیب بالا به تنهایی ۴۵/۱۴ و ۷۳/۶۹ و ۷۷ و ۲۸/۵% و با دیوکلین ۷۷/۸ و ۷۰/۱۶ و ۶۱/۷ و ۶۲/۹% کارایی داشتند. در کاربرد حشره کشها به تنهایی، فنیترتیون و کلرپیریفوس اتیل با ۷۷ % و ۲۸/۵% بیشترین و کمترین کارایی را داشتند. اما در مخلوط دیوکلین ۰/۵ در هزار با حشره کشهای فسفره آلی همه حشره کشها کارایی یکسانی داشتند (به جزء تیمار کلرپیریفوس اتیل). مقایسه کارایی دو نوع کلرپیریفوس نشان داد که کلرپیریفوس متیل با توجه به غلظت مورد آزمایش نسبت به کلرپیریفوس اتیل از کارایی بالایی برخوردار است. کاربرد دیوکلین می تواند در افزایش کارایی حشرهکش های کلرپیریفوس اتیل و دیازینون بسیار موثر باشد.