سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاسم کردفیروز جایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه شاهد تهران
حسن حبیبی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران
صاحب سودایی مشایی – محقق و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور-معاونت مازندران
محمد حسین فتوکیان – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

جوانه زنی و رشد گیاهچه یکی از مهمترین مراحل رشدی گیاه است که تعیین کننده درجه موفقیت سیستمهای زراعی در تولید می باشد. به منظور بررسی مولفه های جوانه زنی بذرهای برنج حاصل از محلول پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرک های رشد آزمایشی به صورت اسپیلیت پلات د رقالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی شش تیمار کودی در سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور-معاونت مازندران در سال زراعی ۱۳۸۹ اجرا گردید. بعد از برداشت آزمایش جوانه زنی و رشد گیاهچه بر بذر های حاصل از بوته های مادری انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس حاکی از اختلاف معنی داری بین ارقام در صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، یکنواختی جوانه زنی، زمان تا ۵۰ درصد جوانه زنی و طول ساقه چه در سطح احتمال یک درصد بود. همچنین نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تیمارهای محلول پاشی از لحاظ صفات وزن خشک ریشه چه و وزن خشک ساقه چه اختلاف معنی دار وجود دارد که تیمار T4 (بیوفول پتاسیم و الفر پدی) بیشترین مقدار وزن خشک ریشه چه و ساقه چه را دارا بود و با تیمار شاهد (عدم محلول پاشی) اختلاف معنی داری داشت.