سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر شهنواز – دانشجویان کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی دانشکده کویر شناسی سمنان
حمید علی پور – دانشجویان کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی دانشکده کویر شناسی سمنان
محسن مرادزاده میرزایی – دانشجویان کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی دانشکده کویر شناسی سمنان

چکیده:

شناسایی پوشش گیاهی و بررسی جغرافیای گیاهی هر منطقه ضمن اینکه اساس بررسی‌ها و تحقیقات بوم شناختی آن منطقه است راهکاری مناسب برای تکمیل ظرفیت بوم شناختی یا منطقه از جنبه‌های مختلف بود و نیز عامل مؤثری در سنجش و ارزیابی وضعیت کنونی و پیش‌بینی وضعیت آینده به شمار می‌رود، لذا برای اعمال مدیریت صحیح هر منطقه نقش بسزایی دارد. در این تحقیق به منظور بررسی فلور منطقه از روش پیمایش زمینی که یکی از روش‌های مرسوم مطالعات تاکسونومیک منطقه‌ای می‌باشد استفاده شد که طی آن ۱۴ تیره ۷۲ گونه مورد شناسایی باغ گردید که چهار گونه مربوط به تیره Plumbaginaceae ، هفت گونه تیره Caryophyllaceae ، ۲۳ گونه تیره Compositae ، شش گونه تیره Poaceae ، Euphorbiaceae ، ۱۱ گونه تیره Papilionaceae ، سه گونه تیره Liliaceae ، Cruciferae ، ۲ گونه تیره Rosaceae ، Cyperaceae ، Umbelliferae* به یک گونه به تیره Legominosae ، Berberidacae ، Labiatae می‌باشند. از لحاظ ارزش کاربری از این تعداد ۳۷ گونه جهت تثبیت، ۱۴ تثبیتی-دارویی ، نه تن علوفه ای – تثبیتی ، شش گونه تثبیتی ضعیف ، ۱ گونه تثبیتی – علف هرز مراتع و ۱ گونه تثبیتی – خوراکی کاربرد دارد . از لحاظ طول عمر شش گونه یکساله ، فاقد گونه دو ساله و ۶۶ بود که چند سال شناسایی شد. از لحاظ فرم رویشی (نه ساقه اصلی) شش گونه در ردیف گندم میان علفی ، ۲ گونه شبه گندم میان ، ۴۴ گونه علفی پهن برگ ، ۱۶ گونه بوته ای و نیمه چوبی ، سه گونه درختچه ای و فاقد درختان شناسایی گردید. از لحاظ خوش خوراکی ۶۲ گونه در کلاس مرتعی III باارزش کند، هفت گونه در کلاس مرتعی II با ارزش متوسط و سه گونه در کلاس مرتعی I با ارزش زیاد و مردم قرار گرفتند. براساس نتایج به‌دست‌آمده نتیجه می‌گیریم که در حوضه مورد مطالعه بیشترین نیره مربوط به ۲۳ بود تیره Compositae ، بیشترین ارزش کاربری مربوط به ۳۷ گونه جهت تثبیت ، بیشتری طول عمر مربوط به ۶۶ گونه چند ساله، بیشتری شکل رویشی مربوط به ۴۴ گونه علفی پهن برگ از لحاظ خوش خوراکی ۶۲ قانون در کلاس مرتعی III با ارزش کمی باشند.