سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لاله محمودی کوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنگ شناسی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
حسن امیری بختیار – دکترای زمین شناسی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
عبدالحسین کنگازیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

سازند آسماری بخش مهمی از نهشتههای سنوزوئیک ( الیگومیوسن) در جنوب غرب ایران ( حوضه زاگرس) را تشکیل داده است. ضخامت سازند آسماری در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری ۲۷۶ متر می باشد و ترکیب لیتولوژی آن شاملآهک، آهک دولومیتی به همراه انیدریت با برخی میان لایههای ماسهای اس . ت فرایندهای دیاژنزی مؤثر درمنطقه شامل انحلال، میکرایتی شدن، سیمانی شدن، فشردگی، استیلولیت و تخلخل ( به صورت بین دانهای، درون دانهای، بین بلوری،قالبی و حفرهای) می باشد. دولومیتی شدن به عنوان اصلیترین فرایند دیاژنزی تشخیص داده شده اس . ت با توجه بهفرایندهای دیاژنزی مشاهده شده در مقاطع تحت الارضی سازند آسماری چاه شماره ی ۶۶ میدان نفتی آغاجاری، این فرایندها در ارتباط با یک محیط دیاژنزی فریاتیک دریایی ، وادوز دریایی، فریاتیک آب شیرین ، وادوز آب شیرین و زوندفنی می باشد