سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعباس طباطبایی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی نظری – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری
حمید خورانی –

چکیده:

هدف اصلی درارزیابی طرح های حمل و نقل رسیدن به یک راه حل بهینه و بازگشت مفید و موثر از منابع اقتصادی محدود می باشد از بین روشهای مختلف در ارزیابی طرح ایمن سازی جاده ای تحلیل سود ـ هزینه با درنظر گرفتن تمامی منافع و هزینه هایی که از یک پروژه یا اجرای آن بدون توجه به این امر که کدام گروه خاص منافع یا هزینه ها را شامل م یشود یا اینکه این گونه هزینه ها و سودها چگونه شکل می گیرند ابزار اقتصادی بسیار مناسبی برای یافتن موثرترین طرح ایمن سازی است دراین مقاله سعی برآن است که با توجه به موارد متعدد بروز تصادفات لزوم برآورد این هزینه ها شرح داده شود برآورد هزینه تصادفات کاری بس مشکل و حساس بوده و نیازمند دقت عمل بالایی است روشهای متعدید برای این کار درنظر گرفته شده استکه می تواند میزان برگشت سرمایه حاصل از ایمن سازی و درنتیجه کاهش تصادفات را نیز بررسی نماید.