سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد عبدلی – کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

چکیده:

درطول چند دهه گذشته رشد آگاهی های جهانی نسبت به استفاده از مصالح بومی درساخت و سازها منزلتی جدید و درخور تعمق ایجادکرده است حال مساله اصلی ارتباط تنگاتنگ الگوی بومی سازی با معیارهای اقتصاید وفرهنگی و اجتماعی و … است و اینکه دربومی سازی چه مصالح و سازه هایی مقرون به صرفه و مفیدتر است و یا برای رسیدن به تولید کارایی و سلامت افراد باید چه معیارها و ضوابطی را درنظر گرفت نظر به اینکه یکی از اهداف دنبال شده مرحله شناخت فراهم آوردن تکیه گاه و بستر اصولی برای این طرح است لذا ضرورت دارد نتایج حاصل از این بخش درجدولی تحت عنوان طبقه بندی نقاط قوت توانمندی ها ارایه گردد این نتایج به همراه سایر یافته ها مبانی طرح را مشروح می سازند نتیجه ای که از طرح با توجه به موارد شرح داده شده درمتن بدست می آید استفاده از مصالح بوم آورددرهر منطقه برای ساخت و سازها علاوه برتاثیر زیاد درکیفیت زندگی باعث حفظ هویت تاریخی و سنتی م یشود