سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد بهنام رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
مهدی زینلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه بیرجند- عضو هیأت مدیر
محمدجواد سمیعی دلوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت در سوانح طبیعی، دانشگاه تهران،- ع
محمد فشائی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی – عضو هیأت مدیر

چکیده:

افزایش جمعیت، افزایش تقاضا برای آب و غذا و کاهش منابع آب، لزوم بالا بردن کارایی آب در تولید محصولاتکشاورزی را گوشزد می نماید. با توجه به وضعیت آب در کشور ما میتوان از آب به عنوان عامل محدود کنندهکشاورزی نام برد. از لازمه های مدیریت صحیح وجود داده های کافی مورد نیاز و وجود مدل های کارآمد تعیین نیازآبی است که با کمک آن بتوان آب را در زمان مناسب و به میزان مناسب به گیاه رساند و از وارد آمدن تنش بهمحصول که موجب کاهش بهرهوری آن می گردد جلوگیری نمود. در این مقاله به معرفی سامانه هوشمند هواشناسیبه عنوان یک ابزار دقیق اندازه با استفاده از حسگرهای متعدد پرداخته شده است. در کشورهای پیشرفته با استفاده ازسامانه های برداشت خودکار دادهها و بکارگیری مدل های تجربی و ترکیبی تعیین نیاز آبی با ضرایب بومی و به مددسیستم های آبیاری کنترل شونده، بهرهوری از آب به نحو چشم گیری افزایش یافته است. اما در کشور ما با وجودکمبود شدید منابع آب، در این زمینه توفیق زیادی حاصل نگردیده است. همچنین تحقیقات نشان میدهد کهمهمترین راهکار در بالا بردن راندمان آبیاری در مزارع، تغییر سیستم آبیاری نیست بلکه تصحیح مدیریت آب درمزرعه میباشد. در این مقاله به دلایل عدم توفیق در این زمینه و ارائه راه کارهایی به منظور بهبود شرایط استفاده ازروش های نوین مدیریت آب در مزرعه خواهیم پرداخت.