سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهار رضایی نهال –
مهدی زارع –
منوچهر قرشی –
رضا نوزعیم –

چکیده:

جهت بررسی فعالیتهای آتشفشانی منطقه سبلان و تبین ارتباط آن با لرزه خیزی منطقه ، با در نظرگرفتن کارهای تقریباً مشابه انجام شده با موضوع مورد نظر ما در دنیا ، نیاز به بررسی پارامترهای لرزهخیزی منطقه در زمان رخداد آتشفشانی داشتیم که پس از جمع آوری و تدوین کاتالوگ لرزه ای مناسب منطقه و همچنین جمع آوری و تدوین کاتالوگ رخدادهای آتشفشانی آن ، از سایتها و مراکز معتبر ثبت لرزشها و رخدادهای آتشفشانی و…. در دنیا و تلفیق دیتاهای لرزه ای ، با کمک فرمولهای معتبر موجود در این خصوص به محاسبه پارامترهای لرزه خیزی منطقه در زمان رخداد هر واقعه آتشفشانی پرداختیم . پس از آن با مقایسه و تحلیل این پارامترها به اخذ نتیجه نائل شدیم که البته با توجه به کمبود اطلاعات پایه ای جهت مطالعه واخذ نتایج دقیق تر و نیز انجام نشدن مطالعات پایش فعالیتهای آتشفشانی در منطقه نیاز به بررسی های بیشتری در این خصوص وجود دارد. در این مطالعه ضمن تهیه کاتالوگی از فعالیتهای لرزهخیزی و آتشفشانی ثبت شده در منطقه و بررسی پارامترهای لرزه خیزی آن سعی در بررسی تأثیر فعالیتهای کنونی این آتشفشان بر لرزه خیزی منطقه داشتیم . تلفیق اطلاعات بدست آمده و نتیجه گیری کلی ناهنجاری خاصی را در مورد این آتشفشان نشان ندادند اما مسلماً کمبود اطلاعات موجود جهت بررسی های کافی و نتیجه گیری قطعی ، بیانگر لزوم بررسی های تکمیلی در این منطقه خواهد بود