سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نازنین سادات هاشمی نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر ، دانشکده علوم،گروه زمین شناسی
مهدی تلخابلو – دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:

در این مقاله به بررسی لرزه خیزی-لرزه زمین ساخت و تحلیل خطر زمینلرزه و پارامترهای لرزه ای مورد نیاز طراحی تونل محور ذاکر- سرخه دیزج واقع در استان زنجان پرداخته شده است. مختصات جغرافیایی تونل ۳۶/۶۹N و۴۸/۷۳Eمی باشد. در این نوشتار گسلهای موجود تا شعاع ۲۲۲ کیلومتری ساختگاه تونل و توان لرزه ای آنها و نیز ویژگیهای لرزه خیزی و برآوردپارامترهای زلزله مورد بحث و بررسی واقع شده است. در نهایت تحلیل خطر زلزله با استفاده از روش احتمالی و نیز استفاده از نرمافزارکیکو ۲۲۲۲ برای شبکه ای از نقاط با فاصله ۰/۲درجه صورت گرفته است. بیشینه شتاب افقی با توجه به نقشه پهنه بندی لرزه ای گستره مورد مطالعه برای ۰۲ سال و با احتمال ۹۸ % و ۰۲ % و ۱۲ % و ۰% با استفاده از رابطه کاهندگی آمبرسیز و داگلاس) ۲۲۲۶ ( و نیز رابطه اتکینسون) ۱۶۶۳ ( به ترتیب معادل ۰/۱۵و۰/۱۸و۰/۳۵و۰/۴۵گال برآورد شده است.